Els camps marcats amb * són obligatoris

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL - Informació important

En compliment del que disposa l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa tot seguit del tractament que es farà de les vostres dades personals:
  • Responsable del tractament de dades: Ajuntament de Terrassa . c/ Raval de Montserrat, 14, 08221. Telèfon 93 739 70 00
  • Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@terrassa.cat
  • Base Jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal i/o consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb l'Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del servei peticionat.
  • Finalitat del tractament de les dades: gestionar la consulta realitzada a través del formulari de la web http://associacions.terrassa.net
  • Categories de dades: dades identificatives (nom i cognoms, adreça electrònica, document d'identitat, telèfon mòbil). Terminis o criteris de conservació de les dades: fins que les persones nomenades com a vocals es donin de baixa i/o per dissolució del Consell Municipal específic o cessament de l'activitat.
  • Destinataris de les dades: els serveis de l'Ajuntament de Terrassa i/o empreses municipals depenents que hagin d'intervenir en l'àmbit de la consulta.
  • Transferències internacionals de les dades: no estan previstes
  • Exercici de drets: Accés, Rectificació, Supressió, Portabilitat de les dades, Limitació o Oposició al tractament, mitjançant els formularis de la Seu electrònica, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa
  • Reclamació: si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Trobareu més informació sobre la nostra Política de Protecció de Dades a l'enllaç següent: http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades