Les associacions i les fundacions tenen una cultura pròpia de transparència de llarga tradició. Aquesta cultura parteix de la seva sensibilitat, i es fonamenta en la consciència de la necessitat de retre comptes a la ciutadania i als seus grups d’interès sobre els retorns socials efectuats amb diners d’origen públic, dels procedents de campanyes de captació pública, i dels derivats de les activitats realitzades amb la dedicació dels voluntaris que desinteressadament aporten els seus coneixements i temps a les activitats d’aquestes entitats en benefici de la ciutadania.
En aquest context, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern ha volgut determinar quines són concretament les obligacions de transparència d’aquestes entitats per raó de l’origen públic dels diners que gestionen, de tal forma que l’abast de la informació sobre el destí d’aquests fons i els retorns socials obtinguts sigui homogèni.
Amb la finalitat de donar suport a aquestes entitats i facilitar-los el compliment de la Llei, aquesta Guia pretén establir un marc simple i clar de les seves obligacions i facilitar-los un seguit de criteris sobre els aspectes de la Llei que necessiten més concreció. D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya presta un suport efectiu a les associacions i fundacions obligades per la Llei de transparència.
Quan normativament es determinin els nivells de subjecció de les entitats als instruments de transparència de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, aquesta Guia es complementarà amb la informació corresponent i amb l’establiment dels models orientatius dels instruments de transparència que han d’aprovar els òrgans de govern de les entitats.

 

DESCARREGA LA GUIA

GUIA – Transparència per a les entitats perceptores d’ajuts i subvencions públics